Jak RODO chroni wolność wypowiedzi i informacji?

RODO zawiera przepisy, które mają za zadanie pogodzić prawo do prywatności z wolnością wypowiedzi i informacji. Najważniejszy z nich to art. 85, zgodnie z którym firma lub organizacja przetwarzająca dane „dla potrzeb dziennikarskich oraz do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej” nie musi realizować niektórych obowiązków wynikających z RODO. RODO przewiduje także wyjątek od możliwości żądania „prawa do bycia zapomnianym”, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji.

Warto pamiętać, że:

  • RODO daje poszczególnym państwom członkowskim swobodę w interpretacji art. 85 i umożliwia im samodzielne uregulowanie w prawie krajowym relacji pomiędzy prawem do prywatności a wolnością wypowiedzi i informacji. Polski ustawodawca zrobił to w art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.
  • Art. 85 RODO nie osłabia innych obowiązków związanych z ochroną danych. Media nie będą np. zwolnione z wymogu posiadania odpowiednich procedur zapobiegających naruszeniom.

Dodaj komentarz